Loading...

 • Sk

O projekte

Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky je spoločný projekt poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) a Veľvyslanectva USA v Bratislave. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP) a podnietiť slovenské firmy k tomu, aby preskúmali možnosti podnikania s USA.

Hlavným spoločným cieľom TTIP je docieliť väčšiu otvorenosť a transparentnosť, obmedziť zbytočné náklady a administratívne prieťahy a podporiť väčší súlad medzi predpismi. Pritom však treba dosiahnuť aj stupeň ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia prijateľný pre obe strany a rešpektovať iné legitímne regulačné ciele. TTIP si zároveň kladie za cieľ vypracovať nákladovo efektívnejšie a kompatibilnejšie predpisy, napríklad prostredníctvom používania hodnotenia dopadov a pomocou správnej regulačnej praxe. Pokrok v tejto oblasti zabezpečí, že v legislatívnom procese sa bude brať ohľad na dopad na malé a stredné podniky, znížia sa náklady firiem a potenciálne sa im otvoria nové trhy nielen na transatlantickej úrovni, ale na celom svete.

Táto stránka prináša príbehy niekoľkých úspešných firiem z celého Slovenska, prevažne malých a stredných podnikov, ktoré sa na trhu USA presadili alebo naň plánujú vstúpiť v najbližšom čase. Sú dôkazom toho, že transatlantický obchod nemusí byť len doménou veľkých nadnárodných spoločností, ale že aj menšie firmy sa dokážu prebiť vďaka pracovitosti a kvalite výrobkov.

Ako odhaľujú jednotlivé príbehy firiem, napriek nesporným kvalitám sa väčšina z nich musí vo vzájomnom obchode vyrovnať s radom prekážok. TTIP by mala značne zredukovať tieto prekážky, čo uľahčí vzájomný obchod a prinesie príležitosti pre rast hospodárstva a zamestnanosti v slovenských regiónoch. Veríme, že príbehy prezentované na tejto interaktívnej webovej stránke budú inšpiráciou pre ďalšie slovenské firmy, aby ponúkli svoje výrobky a služby na transatlantickom trhu.

Príbehy slovenských firiemMSP A TTIP

Malé podniky sú dôležitým tvorcom pracovných miest, inovácií a rastu v EÚ aj USA. Ak je ich plný potenciál správne využitý, môžu byť pre európsky a americký trh ešte silnejšou hnacou silou. Podniky, ktoré exportujú, majú lepšie platené pracovné miesta a rastú rýchlejšie ako tie, čo neexportujú. TTIP môže malým podnikom a podnikateľom zjednodušiť prístup ich produktov na nové trhy zefektívnením colných postupov na hraniciach, zjednodušením prepravy a administratívy a uľahčením internetových transakcií. TTIP je priekopníkom vo vytváraní príležitostí na vývoz malých podnikov, ktoré považovali obchod za nedosiahnuteľný.

HLAVNÉ VÝZVY PRE MSP:

 • nedostatok informácií o tom, ako začať s exportom a rozvinúť ho

 • ťažkosti s identifikovaním obchodných partnerov a zákazníkov

 • komplikované a rozdielne regulácie

 • duplicitné registračné požiadavky

 • MSP zvyčajne operujú s veľmi nízkym maržami – aj nepatrná colná sadzba môže rozhodnúť o tom, či bude produkt na trhu USA konkurencieschopný

 • opatrenia narúšajúce voľnú hospodársku súťaž

 • kvantitatívne obmedzenia, pravidlá pôvodu, poplatky, atď.

Slovensko a TTIP

Ako ukázal prieskum a štúdia Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), v prípade úspechu bude TTIP veľkým prísľubom nielen pre EÚ a USA, ale najmä pre malé a otvorené ekonomiky, akou je Slovensko. V prípade úplnej liberalizácie transatlantického obchodu sa pre slovenskú ekonomiku očakávajú:

 • nové obchodné príležitosti,

 • jednoduchšia výmena know-how a technológií,

 • nárast HDP,

 • nárast príjmov firiem,

 • nárast cezhraničného obchodu,

 • nárast zamestnanosti.

Slovensko a TTIP